I. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.

Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest Gabinet Medycyny Estetycznej Laser-Med. S.C. Krystyna Hubicka Robert Hubicki mająca siedzibę w Częstochowie przy ul. Jasnogórska 15/7b.

II. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.

Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

III. UZYSKANIE KARTY RABATOWEJ

1. Kartę rabatowa może uzyskać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Kartę można odebrać w siedzibie Gabinet Medycyny Estetycznej Laser-Med. Sp. Cywilna Częstochowie ul. Jasnogórska 15/7b.

2. Warunkiem otrzymania karty jest łączne spełnienie warunków:

-zdobycie odpowiedniej ilości punktów

KARTA ZŁOTA 10,000 punktów

KARTA SREBRNA 6,000 punktów

KARTA FIOLETOWA   3,000 punktów

- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Wzory kart:

Medycyna estetyczna Częstochowa   Depilacja laserowa Częstochowa   Osocze Częstochowa

 

Uwaga 

Ilość punktów do uzyskania odpowiedniej karty rabatowej obowiązuje do dnia  31.12.2017r. Po tym terminie może ulec zmianie.                       

3.LASER-MED. S.C. nie pobiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z przyznaniem karty rabatowej.

IV. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ

1.Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wykonywane zabiegi medyczne i kosmetyczne w ramach aktualnej oferty (obowiązującego cennika). Przyznany rabat nie obowiązuje w przypadku usług i towarów objętych promocją .

2. Wysokość rabatu wynosi kolejno dla KARTY ZŁOTEJ 20% dla KARTY SREBRNEJ 10% dla KARTY FIOLETOWEJ 5% od cen brutto.

3. Prawo do korzystania z rabatu o którym mowa w p. 2 przysługuje wyłącznie posiadaczom „Karty Rabatowej”

4. Rabat nie obowiązuje dla:

- odroczonej płatności

- towarów objętych obniżką cen lub promocją (promocje i rabaty nie łączą się ze sobą).

- obowiązujący aktualnie przelicznik dla wszystkich rodzajów kart  to : 1punkt =1pln.

5. Rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu karty rabatowej, przed rozpoczęciem usługi bądź sprzedaży.

6. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do usług i towarów zakupionych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.

7. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.

V. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ

1.Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo i obowiązuje jedynie w Gabinetach Medycyny Estetycznej LASER-MED. S.C.

2.Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.laser-med.pl

2. Gabinet Medycyny Estetycznej LASER-MED. S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.

3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 Wystawca każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania uczestników o zmianach.

4. Koszt wydania nowej karty wynosi 50zł brutto.  W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty rabatowej jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty rabatowej.

5. Jakakolwiek odpowiedzialność Wystawcy w związku z wydaniem kart rabatowych ograniczona jest łącznie dla wszystkich uczestników do kwoty 5.000 zł.

6. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu karty rabatowej.
 

*Integralną częścią powyższego regulaminu jest aktualny cennik usług i towarów LASER-MED.S.C.